EU-intyg för personer med funktionsnedsättning

Foto: Adobe Stock

Den 6 september lade Europeiska kommissionen fram ett lagstiftningsförslag om ett EU-intyg för personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär att kommissionen inför ett standardiserat intyg som ska gälla i hela EU.  

EU kommissionen har genomfört en utvärderingsstudie av pilotprojektet för ett EU-intyg, European Disability Card (EDC). Utvärderingen visar ett positivt resultat. Detta har lett till att EDC kommer att ingå i strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030. EU har tagit ett viktigt steg mot att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att resa och bo i EU-länder genom att föreslå en lagstiftning för dessa individer. Förslaget säkerställer att personer med funktionsnedsättning får samma förmåner och särskilda villkor som de borde ha rätt till när de besöker andra EU-länder som t.ex. gratis inträde, personlig assistans och reducerade avgifter. Dessutom tillgång till olika offentliga och privata tjänster, såsom transporter, museer, kulturella evenemang, nöjesparker och sportanläggningar.  

Förslaget välkomnas varmt av organisationer som kämpar för funktionshindrades rättigheter. De är glada över att kortet nu kommer att omfatta EU-medborgare som besöker andra länder och ger dem samma förmåner som de lokala invånarna. Men det finns även en viss oro. Förslaget är ett direktiv och inte en förordning, vilket kan göra det svårare att se till att alla länder följer det på samma sätt. Dessutom räcker förslaget inte hela vägen för att säkerställa lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar inom EU. Viktiga krav, som att få samma förmåner om du studerar eller arbetar utomlands och att få tillgång till stöd vid flytt för arbete, har inte tagits upp. 

I förslaget påpekas också att det behövs konkreta åtgärder för att göra transporter, byggnader och digital teknik mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Sammantaget är EDC ett bra steg, men det behöver förstärkas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får samma rättigheter inom EU som alla andra. 

Europeiska kommissionen har åtagit sig att lägga fram ett förslag för att införa EDC före utgången av 2023. Den slutgiltiga versionen av kortet kommer att variera beroende av EU:s politik och rättsliga processer. Om det kommer att vara ett politiskt åtagande eller en rättslig skyldighet är ännu inte klart. Kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att få synpunkter och återkoppling från det civila samhället, organisationer för personer med funktionsnedsättning och andra berörda parter. Dessa åsikter kommer att hjälpa kommissionen att utforma EDC-förslaget inklusive dess slutliga format.   

Om förslaget antas kommer de behöriga nationella myndigheterna att utfärda EU-intyget och kompletterar det befintliga nationella intyget. EDC kommer att vara frivilligt att ansöka om för varje individ som är berättigad till kortet. 

Kenny Åkesson 

nyhet@teckenbro.com 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *