Låga löner och hårt arbetsklimat hos teckenspråkstolkar

Foto: STTF

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening, STTF, har gjort en enkätundersökning under hösten 2023. Resultaten visar att tolkarna vill höja tolkyrkets status och att lönerna är en central fråga. Enkäten besvarades av 141 teckenspråkstolkar mellan 21-63 år, varav 43 är auktoriserade tolkar. Sammanställningen har skrivits av Isabel Engwall och Pontus Fredhage.

Lönenivåerna är mellan 24 000 kr/månad till 42 000 kr/månad. STTF ser ett genomgående tema bland svaren att det bästa sättet att öka sin lön är att byta jobb. I övrigt är löneutvecklingarna skiftande, till och med bakåtgående för några medan andra haft en god utveckling. STTF menar ändå att det är anmärkningsvärt att nästan en tredjedel av de svarande inte skulle rekommendera tolkyrket. Anledningarna är bland annat låga löner och hårt arbetsklimat.

Sammantaget vill de tolkar som svarat på STTF:s enkät att tolkyrket ska få en ökad status, att utbildningen ska valideras, att frilanstolkarna ska få bättre villkor gällande restid och milersättning, att slippa upphandlingar som bara ser på prisnivåerna utan också ser på kvalitetsnivåerna, att få ett bättre klimat mellan tolkbolagen, för att nämna några av de punkter som STTF satt upp.

Andra önskemål från tolkarna är att tolktjänsten bör bli mer rättighetsstyrd och inte politikstyrd som idag. Att göra tolktjänsten statlig, att avskaffa de privata bolagen och låta alla tolkar jobba under en och samma statliga tjänst och på så sätt göra arbetet mer rättvist.

Frågan om att göra tolktjänsten statlig kan finna stöd i undersökningen, som visar att genomsnittslönen hos de regionalt anställda tolkarna är 2 000 kr lägre än hos de privat anställda. Att minska på antalet statligt anställda tolkar och lägga ut mer uppdrag på frilanstolkar och underleverantörer blir motsägande, menar STTF.

Redovisningen av enkätundersökningen finns att läsa i sin helhet på STTF:s hemsida.

Maria Norberg

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *