Ny rapport avslöjar: Ökad risk för våld och diskriminering mot döva kvinnor och flickor i EU

Foto: Adobe stock

En nyligen publicerad rapport från European Union of the Deaf (EUD) kastar ljus över de utbredda formerna av könsspecifikt våld och diskriminering mot döva kvinnor och flickor inom Europeiska unionen (EU). Rapporten tar upp de kunskapsbrister som finns och dess konsekvenser.

Rapporten är ett resultat av en omfattande forskning och ett samråd med en fokusgrupp bestående av döva kvinnliga representanter från EUD:s medlemsorganisationer. I rapporten identifierar EUD utmaningar när det gäller att bekämpa problemet med våld och diskriminering mot döva kvinnor och flickor. Kvinnorna och flickorna har delat med sig av sina erfarenheter, som i sin tur fungerar som grund för att formulera rekommendationer för att bekämpa utmaningarna. Rekommendationerna är riktade till både juridiken och politiken. De utmaningar som identifierats är följande:

1. Brister i tillgänglighet till stödtjänster och rättsliga förfaranden på deras nationella teckenspråk.

2. Medvetenhet om de unika utmaningar som döva kvinnor och flickor möter till följd av sin funktionsnedsättning, samt språkliga och kulturella minoritet.

3. Kunskap om bristen på nationell teckenspråkstolkning och dess finansiering.

4. Medvetenhet bland vårdpersonal om döva kvinnors rättigheter enligt CRPD (Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) i relation till att starta en familj.

5. Förståelse för hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning påverkar, att det leder till stigmatisering och stereotyper.

6. Tillgänglighet till kommunikation och information inom hälso- och sjukvården, särskilt vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

EUD uppmanar både EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidta åtgärder. Bland åtgärderna nämns att samla in tillförlitlig information om våld och diskriminering mot döva kvinnor och flickor, att skapa utbildningsprogram för att öka medvetenheten om denna problematik, att erbjuda tillgängliga tjänster och rättslig hjälp på nationellt teckenspråk och att arbeta för att lösa hinder som döva kvinnor möter när de vill bli mödrar.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *