Studenter i Gambia kämpar mot diskriminering och isolering

Foto: gambiandeafchildren.com

I en serie av intervjuer har studenter med funktionsnedsättningar i Gambia gett röst åt sina upplevelser och avslöjat en verklighet präglad av socialt stigma och diskriminering. Deras berättelser belyser djupt rotade problem som påverkar deras självkänsla och deltagande i skolaktiviteter.

I berättelserna uttrycker en majoritet av studenterna en stark oro över hur stigmatisering och marginalisering påverkar deras välbefinnande och integration i klassrummet. Studenterna kräver att regeringen genomför ett initiativ för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar bland elever, lärare och personal. Samtidigt uppmanar studenterna till öppna diskussioner om hur diskrimineringen och isoleringen påverkar individer och samhället.

Mamie Mendy, en lärare vid St. John School for the Deaf, uttrycker sin sorg över de hinder som barnen möter i skolan. Hon påpekar att elever med tal- eller hörselnedsättningar kämpar med kommunikationen som har lett till att de blir isolerade och det försvårar deras interaktion med sina kamrater.

Social isolering är tydligt hos dessa studenter. Den beror på fysiska hinder, kommunikationssvårigheter och sociala fördomar. För att minska denna isolering betonar Mamie vikten av inkludering i vanliga klasser, främjande av en inkluderande skolkultur samt utbildning av elever och personal.

Mariama Darboe, en elev vid skolan, berättar att hon tycker att det är okej att vara döv men påpekar det sociala priset som betalas. Hon och hennes sex döva bröder möter regelbundet ignorans från samhället, vilket påverkar deras mental hälsa och utesluter dem från viktiga händelser och information.

En representant från Gambias dövförening, Mariama Baldeh, beskriver liknande utmaningar. Föreningen kämpar för tillgång till teckenspråkstolkar i skolan men trots deras ansträngningar saknas idag det stöd som eleverna behöver för att möjliggöra deras fulla deltagande och utbildning.

Lamin Ceesay, vice ordförande för Gambias förbund för personer med funktionsnedsättning, betonar att utbildning är nyckeln till deltagande och möjligheter. Han konstaterar dock att många av de döva studenterna saknar tillräckligt stöd för att nå högre utbildning eller anständiga arbeten.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *