SDR kräver skyndsamma åtgärder för förbättrad tolktjänst inom vuxenutbildning

Foto: SDR

I juni 2022 tillsatte Regeringen utredningen ”Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna” (dir. 2022:84) som kom att kallas Yrkesvuxutredningen. Som ett resultat av utredningen har nu ett betänkande överlämnats; ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna” (SOU 2024:16). Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har svarat på betänkandet, med fokus på teckenspråk och tolktjänster.

I sitt remissvar välkomnar SDR betänkandets insikter kring utmaningarna med tolktjänster inom vuxenutbildning men understryker att dessa frågor har dragit ut på tiden och kräver omedelbara och konkreta åtgärder. Där pekar SDR på att tolktjänsten, som tidigare utretts (SOU 2022:11), behöver snabbare och mer effektiva lösningar.

Vidare stöder SDR förslaget om att inrätta en delegation för uppföljning av nya reformer inom vuxenutbildningen. Förbundet betonar vikten av att folkhögskolor för döva med teckenspråkiga lärare ses som värdefulla alternativ till kommunala vuxenutbildningar, något som SDR anser saknas i betänkandet. Därför kräver SDR att en expert på utbildning för döva ska ingå i delegationen, för att säkerställa att dövas specifika behov och förutsättningar beaktas. SDR erbjuder sig att hjälpa till med att identifiera en lämplig representant.

En av de centrala frågorna som SDR lyfter i sitt remissvar är arbetsgivarens kunskap om döva, teckenspråk, tolktjänster och tekniska hjälpmedel. Förbundets erfarenhet visar att dövas möjligheter att byta yrke ofta hänger på arbetsgivarens förståelse och anpassning till deras kommunikationsbehov. De framhåller därför att arbetsgivare bör utbildas för att undvika diskriminering vid anställning av döva personer, särskilt i samband med det nya förslaget om att arbetsgivare ska kunna välja sina lärlingar. Detta förslag kräver enligt SDR en noggrann riskanalys för att säkerställa att döva inte diskrimineras i anställningsprocessen.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *